flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ голови Північно-західного

апеляційного господарського суду

від 27.01.2023 р. № 7-од/г

 

Комунікаційна стратегія

Північно-західного апеляційного господарського суду

на 2023-2024 роки

 

 Зміст

 1. Вступ
 2. Аналіз стану комунікаційної діяльності суду
 3. Наявність ресурсів для здійснення комунікацій і проблем, які потребують вирішення.
 4. Стан зв’язків з громадськістю суду.
 5. Мета і основні завдання комунікаційної стратегії.
 6. Цільові аудиторії суду.
 7. Канали зв’язків із цільовими аудиторіями.
 8. Очікувані результати реалізації комунікаційної стратегії суду.

 

 1. Вступ

Судова влада України здійснюється незалежними та безсторонніми судами, які забезпечують реалізацію принципу верховенства права та права громадян на справедливий суд. Основну роль у здійсненні правосуддя відіграють суд як установа і суддя, який безпосередньо вирішує ту чи іншу справу, оскільки для реалізації свого права громадяни звертаються саме до них.

Північно-західний апеляційний господарський суд (далі – Суд) розробив Комунікаційну стратегію суду на 2022 – 2023 роки (далі – Стратегія), яка є основним документом для здійснення зовнішньої та внутрішньої комунікації на регіональному рівні та включає в себе сукупність комунікативних засобів, методів, прийомів і технік, покликаних надати об’єктивну інформацію про діяльність суду і суддів, налагодити постійний зацікавлений діалог з найважливішими цільовими групами як в середині, так і за межами суду в інтересах забезпечення незалежності судової влади, гарантування законності та правопорядку, здійснення об’єктивного і неупередженого правосуддя, а також допоможе підвищити рівень довіри громадськості до правосуддя та покращити престиж судової влади в цілому та суду зокрема, як відкритого, «прозорого», доступного для пропозицій та взаємодії.

Дана стратегія розроблена на основі Концепції комунікації судової влади України. Зміст і структура комунікаційної стратегії визначається цілями правосуддя та завданнями суду і ґрунтується на нормах Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації», Кодексу суддівської етики.

Зміст і структура Стратегії визначається цілями правосуддя та завданнями суду і ґрунтується на нормах  Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», Кодексу суддівської етики та інших національних і міжнародних актів, що регулюють діяльність в цій сфері.

 

 1. Аналіз стану комунікаційної діяльності суду

Суд має досвід здійснення внутрішньої і зовнішньої комунікаційної діяльності. Це стало можливим завдяки впровадженню сучасних інформаційних технологій ведення внутрішнього документообігу, управління апаратом Суду та донесенням інформації про діяльність Суду до широкого кола громадськості через офіційний веб-сайт Суду, проведення аналізу опитування думки відвідувачів Суду, розміщення інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду, а також через такі комунікаційні канали зв’язку, як спеціальні заходи, що проводяться у Суді та за його межами представниками Суду, Дні відкритих дверей для студентської молоді, зустрічі та інші заходи на теми, безпосередньо пов’язані  із діяльністю судової системи.

У Суді за забезпечення зв’язків суду із громадянами та засобами масової інформації (далі – ЗМІ) відповідають працівники сектору по взаємодії зі ЗМІ (прес-служба Суду).

Прес-служба здійснює інформування суспільства про діяльність Суду шляхом оприлюднення відповідної інформації на веб-сторінці суду офіційного веб-порталу судової влади України, на якій розміщується інформація про заходи, які проводить Суд, а також ті заходи, в яких беруть участь судді та працівники апарату тощо.

З метою зміцнення довіри до судової влади через покращення взаємної комунікації 12 листопада 2018 року Зборами суддів Північно-західного апеляційного господарського суду обрано двох суддів-спікерів. Вони уповноважені висвітлювати офіційну позицію від імені суду, брати участь у публічних заходах за участю представників ЗМІ, а також виконувати інші повноваження, спрямовані на реалізацію комунікаційної стратегії Суду.

На сьогоднішній день Суд забезпечений повним автоматизованим циклом ведення діловодства та проходження судових справ, в якому використовується передовий світовий досвід судового адміністрування, кадрової політики та організації роботи. Внаслідок цього було покращено надання якісних та професійних судових послуг громадянам.

У приміщенні Суду розміщено інформаційні стенди, за допомогою яких  відвідувачі мають можливість ознайомитися з переліками справ, призначених до розгляду, зразками документів, ставками судового збору, платіжними реквізитами, графіком особистого прийому громадян керівництвом Суду тощо.

Таким чином, Суд від початку своєї діяльності прагне відкритості своєї роботи, веде планову та системну комунікаційну діяльність у таких напрямках:

- Внутрішній – робота з суддями та працівниками апарату суду щодо вдосконалення їх професійних і комунікативних навиків, облаштування приміщення Суду з метою забезпечення його інформаційної насиченості, підвищення комфортності для відвідувачів і роботи працівників Суду;

- Зовнішній – інформування суспільства про роботу Суду,  налагодження зацікавленого діалогу  з громадськістю та ЗМІ, залучення студентів до проходження практики в Суді тощо.

 

 

 

 

 1. Наявність ресурсів для здійснення

комунікацій і проблем, які потребують  вирішення

З часу створення Північно-західного апеляційного господарського суду і до цього часу питання забезпечення суддів і працівників апарату належними умовами праці та відповідними приміщеннями для здійснення правосуддя, а також забезпечення громадян, людей з обмеженими фізичними можливостями і відвідувачів вільним, безперешкодним доступом до приміщень, є вирішеним.

 

Не сприяє налагодженню постійного діалогу суду з громадськістю і низький рівень загальної правової культури населення. Діяльність органів судової влади в Україні в останні декілька років перебуває в центрі досить гострих громадських дискусій, основною темою яких залишається ефективність та якість судового розгляду.  Під час диспутів використовується різна, часто суперечлива інформація про показники функціонування судових органів. Джерелом такої інформації є, як правило, неофіційні дані про стан здійснення судочинства,  що здебільшого мають суб’єктивний характер,  адже формуються політиками, засобами масової інформації, зацікавленими особами тощо.  Водночас не дають адекватного уявлення про стан здійснення судочинства й дані офіційної статистики, оскільки не відображають ставлення і сприйняття судового розгляду учасниками судових процесів.

У зв’язку з цим існує необхідність врахування обох згаданих факторів: з одного боку, офіційної статистики, що свідчить про навантаження та обсяги роботи суддів та працівників судових органів, а з іншого – реальних потреб громадян, що звертаються до суду, і хочуть реалізувати своє право на судовий захист ефективно й у визначені строки. Саме тому актуалізується використання методологій, що дають змогу визначати якість судових послуг через показники суб’єктивних оцінок судового розгляду особами, що є безпосередніми учасниками процесів.

Водночас впровадження на території України карантину, не сприяє активній комунікації судів з громадськістю. Однак попри введення карантинних заходів і встановлення особливого режиму роботи суду на виконання нормативних документів Уряду і органів суддівського самоврядування, Північно-західний апеляційний господарський суд не припинив комунікацію із громадянами. Вона здійснюється з урахуванням карантинних обмежень.

 

 1. Стан зв’язків з громадськістю суду

Північно-західний апеляційний господарський суд має епізодичну співпрацю з представниками місцевих та регіональних ЗМІ, забезпечення якої входить до повноважень прес-служби суду. Разом з тим, питання організації роботи Суду, правової освіти та діяльності суддів, розгляду справ регулярно висвітлюються на офіційній інтернет-сторінці веб-порталу «Судова влада», яка постійно оновлюється і є актуальною.

Окрім того, Суд працює над веденням інформаційно-просвітницької роботи із громадськістю шляхом ознайомлення із змінами у законодавстві, проведення семінарів, днів відкритих дверей, просвітницькою діяльністю з професійною аудиторією, молоддю-студентством. За потреби – організовуються зустрічі з актуальними цільовими аудиторіями.

 

 1. Мета і основні завдання Комунікаційної стратегії

Північно-західного апеляційного господарського суду

Мета комунікаційної стратегії суду спрямована на забезпечення відкритості і прозорості у діяльності Північно-західного апеляційного господарського суду, залучення ЗМІ до висвітлення його діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію і свободу слова та формування в суспільстві позитивного іміджу судової влади загалом.

Основні завдання комунікаційної стратегії:

– забезпечення прозорості діяльності судової влади, підвищення рівня її авторитету і довіри громадян до правосуддя загалом;

– переконання широкої громадськості щодо важливості їх підтримки діяльності суддів у здійсненні об’єктивного, безстороннього, неупередженого, незалежного та справедливого правосуддя;

– підтримка стосунків між членами суддівського корпусу,  сприяння в обміні інформацією між ними та організації спільної комунікаційної діяльності за межами судової влади;

– підвищення рівня обізнаності громадян регіону щодо специфіки, особливостей і змісту діяльності  суду;

– підвищення авторитету судді та працівника апарату суду у суспільстві;

– покращення співпраці зі ЗМІ, громадськими організаціями, органами державної влади і місцевого самоврядування  в інтересах  побудови правової держави;

– підвищення рівня правової освіти населення, інформування громадян про шляхи забезпечення їх конституційних прав та необхідність дотримання ними конституційних обов’язків;

– підвищення престижу роботи в судовій системі, профорієнтація молоді.

 

 1. Цільові аудиторії Північно-західного апеляційного господарського суду

Відповідно до мети Стратегії та актуальних проблем Суду, цільовими аудиторіями є:

Внутрішні:

-      професійні судді;

-      працівники апарату суду.

Зовнішні:

-       відвідувачі суду;

-   запитувачі інформації;

-      юридичні особи, інтереси яких вирішуються у судовому порядку;

-      правозахисні організації;

-      посадові особи виконавчої влади;

-      посадові особи місцевих органів влади;

-      науково-експертне середовище;

-      студентство;

-      школярі загальноосвітніх шкіл /інтернатів/ліцеїв;

-      представники ЗМІ.

 

 1. Форми і засоби комунікації (канали зв’язків) з цільовими аудиторіями

Під час вибору каналів зв’язку із цільовою аудиторією необхідно обов’язково враховувати специфіку кожної окремої групи.

Канали зв’язків із громадськістю:

1) проведення опитування громадської думки;

2) надання інформації через веб-сайт суду;

3) розміщення інформації на інформаційних стендах у приміщенні суду;

4) надання інформації через ЗМІ;

5) фільми про Суд;

6) модельні судові засідання;

7) дні відкритих дверей;

8) відвідання суддями занять у навчальних закладах (практичні заняття, дебати у формі «питання-відповіді»).

Під час визначення каналів комунікації Суду із представниками ЗМІ необхідно враховувати, що ця група є більш вузькою та спеціалізованою, що в окремих ЗМІ працюють журналісти, які спеціалізуються на правничій тематиці.

Каналами комунікації зі ЗМІ може бути обрано:

1) надання інформації через веб-сайт суду;

2) розсилання інформації про діяльність суду безпосередньо у ЗМІ;

3) організація інтерв’ю з керівництвом суду;

4) організація брифінгів голови Суду та суддів-спікерів з резонансних справ.

 

Обираючи засоби зв’язку зі студентами юридичних спеціальностей, слід звернути увагу, що основною ідеєю співпраці з цією групою є популяризація роботи в суді з метою формування майбутнього високопрофесійного персоналу.

Добір засобів комунікації необхідно здійснювати з наданням переваги таким освітнім заходам:

1) зустрічі, обговорення тем, безпосередньо пов’язаних із діяльністю судів;

2) залучення студентів до заходів, що проводяться в суді;

3) сприяння організації проходження практики студентами юридичних спеціалізацій в суді;

4) дні відкритих дверей;

5) модельні судові засідання.

 

Каналами комунікації із представниками суб’єктів владних повноважень можуть бути:

1) надання інформації через офіційний веб-сайт суду;

2) обмін інформацією шляхом офіційного листування тощо;

3) проведення спільних семінарів на теми проблемних питань, роз’яснень.

Разом з тим слід відмітити, що сучасні суди мають можливість активно розвиватися в середовищі всесвітньої глобальної мережі Інтернет, яка докорінним чином може змінити погляди суспільства. Використання даного ресурсу дозволяє нам без «посередників» максимально поширювати соціально важливу інформацію про діяльність та проблеми.  

План комунікаційних заходів Північно-західного апеляційного господарського суду на 2021-2022 рік затверджує та контролює виконання голова Північно-західного апеляційного господарського суду.

Заходи Північно-західного апеляційного господарського суду щодо реалізації комунікаційної стратегії

 

 1. Очікувані результати реалізації комунікаційної стратегії суду

Комунікаційна стратегія суду реалізується з метою покращення стану зв’язків суду із громадськістю, встановлення змістовного та постійного діалогу з суспільством.

За результатами впровадження комунікаційної стратегії суду очікується зростання рівня довіри громадян до судів, підвищення авторитету суду через підвищення правової обізнаності суспільства про порядок захисту своїх прав у судах, про свої права та обов’язки, про діяльність судів в цілому.

Суд повинен сприйматись громадськістю як установа, яка стоїть на їх захисті. Звертаючись до суду, кожен громадянин має вірити в те, що яким би не було рішення – суд ухвалить його безсторонньо, виважено та керуючись нормами закону.

Очікувані результати реалізації стратегії судом:

- підвищення правової обізнаності населення та засобів масової інформації;

- підвищення рівня зацікавленості громадян, в першу чергу молодих юристів, у роботі в суді;

- налагодження постійного зв’язку зі ЗМІ з метою регулярного та не викривленого висвітлення діяльності суду;

- формування позитивного іміджу судової гілки влади;

- зростання рівня довіри громадян до суду, підвищення авторитету суду через  відкритість та прозорість діяльності суду;

- підвищення рівня правової обізнаності суспільства про порядок захисту своїх прав у судах.