flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про збори суддів Північно-західного апеляційного господарського суду

 Затверджено

рішенням зборів суддів

Північно-західного апеляційного господарського суду

                                                                                     №5 від 13.12.2021

 

 

Положення про збори суддів

 

Відповідно до ч. 5 ст. 6, ч. 1 ст. 126 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" для захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування - самостійне колективне вирішення зазначених питань суддями.

Згідно з ч.ч. 2, 4 ст. 126 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" суддівське самоврядування є однією з гарантій забезпечення незалежності суддів. Діяльність органів суддівського самоврядування має сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їхню діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами у системі судів.

До завдань суддівського самоврядування належить вирішення питань щодо:

1) забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади;

2) зміцнення незалежності судів, суддів, захист професійних інтересів суддів, у тому числі захист від втручання в їхню діяльність;

3) участі у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів та контроль за додержанням установлених нормативів такого забезпечення;

4) обрання суддів на адміністративні посади в судах у порядку, встановленому цим Законом;

5) призначення суддів Конституційного Суду України;

6) обрання суддів до складу Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом.

Однією з організаційних форм суддівського самоврядування є збори суддів.

Відповідно до ч. 3 ст. 127 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", порядок здійснення суддівського самоврядування визначається відповідно до Конституції України цим Законом та іншими законами, а також регламентами і положеннями, що приймаються органами суддівського самоврядування згідно з Конституцією України та цим Законом.

Положення про збори суддів Північно-західного апеляційного господарського суду (далі - Положення) прийнято на підставі Типового положення про збори суддів судів загальної юрисдикції, затвердженого рішенням Ради суддів України №4 від 31.01.2020 року, що регламентує правові засади діяльності зборів, порядок скликання, підготовки і проведення зборів, розгляду питань та прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції зборів суддів.

1.1.      Відповідно до частини першої статті 128 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" збори суддів – це зібрання суддів відповідного суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань.

1.2.      До питань внутрішньої діяльності судів відповідно до частини третьої статті 126 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" належать питання організаційного забезпечення судів та діяльності суддів, соціальний захист суддів та їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов’язані зі здійсненням правосуддя.

1.3.      Правові засади, організація і порядок діяльності зборів суддів Північно-західного апеляційного господарського суду визначаються Конституцією України (ст. 130), Законом України "Про судоустрій і статус суддів" (розділ VIII "Суддівське самоврядування", ст. ст. 126-134), іншими законами; регламентами та положеннями, що приймаються з’їздом суддів України, Радою суддів України, Положенням про збори суддів Північно-західного апеляційного господарського суду, затвердженого зборами суддів.

1.4.      Основними засадами діяльності зборів суддів є відкритість, гласність, законність, рівність прав всіх суддів, незалежність суддів, вільне волевиявлення, об’єктивність, колегіальність прийняття рішень, обов’язковість рішень зборів для всіх суддів.

             

  1. Повноваження зборів суддів Північно-західного апеляційного господарського суду

2.1       До завдань зборів суддів належить вирішення питань щодо:

- зміцнення незалежності суду, суддів, захист професійних інтересів суддів, у тому числі захист від втручання в їхню діяльність;

- участі у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного, іншого забезпечення суду та контроль за додержанням установлених нормативів такого забезпечення;

- здійснення контролю за організацією діяльності суду;

- обрання суддів на адміністративні посади в Північно-західному апеляційному господарському суді у порядку, встановленому законом;

- вирішення інших питань, віднесених до їх повноважень чинним законодавством.

2.2.      Збори суддів Північно-західного апеляційного господарського суду:

- обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату суду та приймають з цих питань рішення, що є обов’язковими для суддів та працівників апарату цього суду;

- визначають спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій справ;

- приймають рішення про обрання суддів на адміністративні посади в суді (голови суду, заступника голови суду) та дострокове звільнення з цих посад в порядку, встановленому законом;

 - заслуховують звіти суддів, які обіймають адміністративні посади;

- визначають рівень навантаження на суддів Північно-західного апеляційного господарського суду з урахуванням виконання ними адміністративних або інших обов’язків, безпосередньо не пов’язаних із здійсненням правосуддя;

- затверджують Засади використання автоматизованої системи документообігу суду, визначають засади формування колегій суддів, особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ, визначають коефіцієнти складності категорій судових справ;

 - розглядають повідомлення суддів про втручання в їх діяльність як судді щодо здійснення правосуддя; 

- звертаються з поданням про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката, прокурора, посадової особи органу державної влади чи органу місцевого самоврядування за вчинення дій або бездіяльності, що порушують гарантії незалежності суду та судді;

- заслуховують інформацію керівника апарату суду про його діяльність та можуть висловити недовіру керівнику апарату суду, що тягне за собою звільнення його з посади;

 - затверджують Положення про збори суддів, Положення про апарат суду, вирішують питання про внесення до цих Положень змін і доповнень;

- вирішують питання щодо заохочення;

-  здійснюють інші повноваження, передбачені Законом України "Про судоустрій і статус суддів" та іншими нормативно-правовими актами.

2.3.      Збори суддів Північно-західного апеляційного господарського суду обирають таємним голосуванням делегатів на з’їзд суддів України.

2.4.      Збори суддів можуть звертатися з пропозиціями щодо питань діяльності суду до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і дати відповідь по суті.

2.5.      Збори суддів можуть обговорювати питання щодо практики застосування законодавства, розробляти відповідні пропозиції щодо вдосконалення такої практики та законодавства, можуть вносити відповідні пропозиції на розгляд до Верховного Суду.

2.6.      Збори суддів Північно-західного апеляційного господарського суду за пропозицією голови суду приймають рішення про утворення і склад судових палат з розгляду окремих категорій справ, а також про обрання секретарів судових палат; заслуховують інформацію секретарів судових палат про діяльність судових палат.

2.7.      У разі необхідності збори суддів можуть звертатися до Ради суддів України з пропозицією щодо скликання позачергового з’їзду суддів України.

 

  1. Порядок скликання зборів суддів

3.1.      Збори суддів Північно-західного апеляційного господарського суду скликаються головою суду (особою, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду) за власною ініціативою або на вимогу не менше третини загальної кількості суддів цього суду.

3.2.      Збори суддів скликаються у разі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

3.3.      Голова суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду) визначає дату, час та місце проведення зборів, схвалює попередній порядок денний (перелік питань, що виносяться на розгляд зборів суддів), а також осіб, які відповідають за підготовку окремих питань порядку денного (доповідачів, співдоповідачів). 

У разі, якщо голова суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду) скликає збори на вимогу не менше третини загальної кількості суддів, які працюють у Північно-західному апеляційному господарському суді, до порядку денного мають бути включені всі питання, що є предметом зазначеної вимоги.

3.4.      Про день, час та місце скликання зборів та питання, які виносяться на їх розгляд, учасники зборів повідомляються не пізніш як за три робочі дні до дати проведення зборів. 

У виключних випадках, з урахуванням необхідності оперативно вирішити певне питання та важливості цього питання, про день і час скликання зборів та питання, що виносяться на їх розгляд, учасники зборів повідомляються не пізніше, як за один робочий день до проведення зборів.

3.5.      Повідомлення суддів та осіб, запрошених на збори, про день, час і місце скликання зборів, питання, що виносяться на їх розгляд, забезпечується головою Північно-західного апеляційного господарського суду (особою, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду).

Інформація про день, час і місце проведення зборів розміщується на офіційному веб-сайті суду, а також шляхом повідомлення кожного судді помічником голови суду (визначеною головою суду відповідальною особою).

3.6.      На збори суддів можуть запрошуватися працівники апарату суду, судді у відставці, представники громадськості, представники засобів масової інформації, інші особи.

3.7.      У разі, якщо голова суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду) протягом десяти днів на вимогу не менше третини загальної кількості суддів, які працюють у цьому суді, не скликає збори суддів, збори скликаються групою суддів, які ініціювали скликання зборів.

 Група суддів, яка ініціювала скликання зборів, визначає дату, час та місце проведення зборів, схвалює попередній порядок денний зборів та визначає осіб, які відповідають за підготовку окремих питань порядку денного (доповідачів, співдоповідачів), доручає одному з суддів ініціативної групи виконання повноважень щодо підготовки та проведення зборів, відкриття зборів, які Положенням покладаються на голову суду.

3.8.      Кількість суддів Північно-західного апеляційного господарського суду визначається згідно з Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

Суддями, які працюють у Північно-західному апеляційному господарському суді вважаються всі судді, які перебувають у штаті суду, до видання головою суду відповідно до пункту 4 частини першої статті 29 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" на підставі акта про звільнення судді з посади (про переведення судді до іншого суду, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді) відповідного наказу.

 

  1. Підготовка і порядок проведення зборів

4.1.      Підготовка зборів забезпечується головою суду (особою, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду).

Для підготовки окремих складних питань, що виносяться на обговорення зборів, головою суду (особою, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду) можуть утворюватися робочі групи.

4.2.      Попередній порядок денний доводиться до відома суддів.

 Судді мають право в порядку підготовки зборів вносити голові суду (особі, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду) пропозиції щодо включення до порядку денного додаткових питань.

Проекти документів з питань порядку денного та проекти рішень зборів, якщо такі можуть бути підготовлені доповідачами заздалегідь, надаються суддям або розсилаються їм по внутрішній мережі документообігу суду, як правило, одночасно з повідомленням про день, час та місце скликання зборів, але не пізніше ніж за день до дати проведення зборів.

Проекти документів з питань порядку денного можуть надсилатись (розсилатись) іншим учасникам зборів.

У разі наявності зауважень та пропозицій до проектів документів, що вносяться на розгляд зборів, суддею виготовляються або зміни до запропонованого доповідачем проекту документа (зміни оформлюються у вигляді таблиці, в якій в одній колонці наводиться текст запропонованого доповідачем проекту документа, а в іншій – пропозиції судді), або альтернативний проект такого документа

4.3.      До відкриття зборів помічник голови суду (визначена головою суду відповідальна особою), а в разі скликання зборів групою суддів, які ініціювали скликання, - особою, на яку покладено обов’язки щодо підготовки та проведення зборів, здійснює реєстрацію суддів, які прибули на збори. Реєстрація суддів, які прибули на збори, здійснюється за реєстраційним списком суддів, який складається начальником служби управління персоналом та затверджується помічником голови суду (визначеною головою суду відповідальною особою).

Суддя, який прибув на збори, з метою реєстрації у відповідній графі реєстраційного списку проставляє свій особистий підпис. 

У разі якщо суддя запізнився на збори з поважних причин та не зареєструвався до початку проведення зборів, головуючий на зборах суддів оголошує про явку такого судді на збори, а суддя проставляє свій особистий підпис у відповідній графі реєстраційного списку з зазначенням часу явки на збори, після чого допускається до участі у зборах суддів, про що обов’язково зазначається у протоколі зборів суддів.

Такий суддя бере участь у голосуванні лише з тих питань, які розглядалися після його явки на збори.

4.4.      Розміщення запрошених осіб та представників засобів масової інформації в залі, де проводяться збори, забезпечують судові розпорядники, уповноважені головою суду (особою, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду).

4.5.      Збори суддів Північно-західного апеляційного господарського суду проводяться, як правило, відкрито. За рішенням зборів деякі питання можуть вирішуватися у закритому режимі. 

У виключних випадках, з відповідним обґрунтуванням, представники засобів масової інформації за рішенням зборів суддів можуть бути обмежені в присутності на зборах.

4.6.      У призначений час голова суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду) повідомляє:

-  про кількість суддів, які працюють в суді;

- кількість суддів, які прибули на збори;

- кількість суддів, які беруть участь у зборах в режимі відеоконференції або з використанням технічних засобів, що забезпечують можливість виступу судді з питань порядку денного та його волевиявлення;

- інформує про наявність або відсутність кворуму, необхідного для проведення зборів.

4.7.      Збори суддів є повноважними, якщо на них присутні не менше двох третин кількості суддів, які працюють у Північно-західному апеляційному господарському суді.

 Кількість суддів, які працюють у суді, визначається відповідно до пункту 3.8 цього Положення.

4.8.      Судді беруть участь у зборах особисто, або в режимі відеоконференції, або з використанням технічних засобів, що забезпечують можливість виступу судді з питань порядку денного та його волевиявлення.

4.9.      Якщо за даними реєстрації кворум для проведення зборів відсутній, голова суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду):

або оголошує про неможливість розпочати збори, переносить їх початок на більш пізній час в цей же день та вживає заходів для явки суддів на збори;

або оголошує про неможливість розпочати збори та призначає іншу дату та час їх скликання, визначає місце проведення зборів.

4.10.    При наявності кворуму голова суду оголошує про відкриття зборів.

З числа суддів, присутніх на зборах, шляхом відкритого голосування обираються головуючий зборів та секретар зборів. 

Головуючий на зборах та секретар зборів вважаються обраними, якщо за кожного з них проголосувала більшість суддів присутніх на зборах.

4.11.    Головуючий на зборах:

- керує зборами у відповідності з Положенням про збори суддів Північно-західного апеляційного господарського суду;

 - вносить на обговорення порядок денний, регламент виступів, проводить відкрите голосування щодо їх затвердження;

- ставить на обговорення питання відповідно до порядку денного;

- надає слово для доповіді, співдоповіді;

- повідомляє про осіб, які записалися для виступу, та надає слово для виступу, оголошує наступного промовця;

- створює рівні можливості суддям для участі в обговоренні питань порядку денного; 

- забезпечує дотримання всіма присутніми регламенту виступів та порядку на зборах; у разі порушення виступаючим встановленого регламенту має право перервати його виступ;

- має право зробити зауваження у разі відхилення виступаючого від обговорюваного питання порядку денного, а в разі неодноразового відхилення від обговорюваного питання поставити на голосування питання про закінчення виступу цієї особи;

- не має права коментувати виступи та/або давати їм оцінку, переривати виступаючого, крім випадків порушення регламенту виступу;

- оголошує в порядку надходження пропозиції, які надійшли усно чи в письмовому вигляді, та письмові звернення на адресу зборів;

 - проводить відкрите голосування з питань порядку денного, що потребують прийняття рішення, і оголошує його результати;

- оголошує про початок та закінчення таємного голосування; після оголошення лічильною комісією протоколу щодо результатів таємного голосування забезпечує прийняття рішення з питань, за яким проводилося таємне голосування;

- дає доручення, пов’язані із забезпеченням роботи зборів та їх робочих органів;

- відповідає на запитання, що надходять на його адресу;

- робить повідомлення, оголошує перерви у роботі зборів, закриває збори;

- підписує протокол зборів і рішення зборів;

- здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про збори суддів.

Головуючий не має права агітувати за конкретних кандидатів.

4.12.    Секретар зборів:

- веде протокол зборів;

- веде запис бажаючих виступити з питань порядку денного;

- реєструє повідомлення, звернення, які надходять на адресу зборів;

 - надає головуючому на зборах відомості про осіб, які записались для виступу, та про звернення, що надійшли на адресу зборів;

- здійснює підрахунок голосів при відкритому голосуванні;

- підписує протокол і рішення зборів.

4.13.    Судді та інші особи, присутні на зборах, зобов’язані:

  - поводити себе виважено та виявляти взаємну повагу;

 - виконувати розпорядження головуючого щодо додержання порядку на зборах;

 - виступати, давати пояснення, ставити запитання та відповідати на них лише після надання їм слова головуючим;

- утримуватися під час проведення зборів від пересування по приміщенню, де відбуваються збори, розмов, реплік у будь-якій формі;

 - не створювати інших перешкод для нормального ведення зборів.

 У разі недотримання порядку поводження на зборах або створення перешкод у проведенні зборів така особа попереджається головуючим про необхідність дотримання порядку на зборах.

У випадку повторного порушення порядку поводження на зборах та створення перешкод у проведенні зборів така особа може бути видалена із зали проведення зборів за рішенням зборів.

  Обов’язок щодо сприяння додержанню в залі встановленого порядку покладається на працівника служби судових розпорядників, який виконує розпорядження головуючого зборів.

  У випадку неможливості усунути перешкоди в проведенні зборів, які створені та створюються присутніми на зборах особами, зборами може бути оголошено перерву.

4.14.    Після відкриття зборів головуючий повідомляє про участь у зборах запрошених осіб, про присутність представників засобів масової інформації, оголошує питання, які включені до порядку денного.

4.15.    Порядок денний зборів суддів затверджується шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах.

 Під час обговорення порядку денного судді мають право вносити пропозиції щодо включення до нього інших питань, висловлювати зауваження щодо порядку денного та черговості вирішення питань. Кожна пропозиція голосується окремо в порядку її надходження.

4.16.    Після затвердження порядку денного збори суддів обговорюють і затверджують шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, регламент виступів (час, який надається для доповіді, співдоповіді та виступу під час обговорення).

4.17.    Після затвердження порядку денного та регламентів виступів головуючий у відповідності до порядку денного надає слово доповідачам та співдоповідачам.

Доповідачу (співдоповідачу) суддями можуть бути поставлені запитання (усні чи письмові).

4.18.    Запрошені особи за пропозицією головуючого можуть висловлювати свою думку з питань, які обговорюються (окрім питань про обрання суддів на адміністративні та інші посади, звільнення з цих посад, обрання делегатів на з’їзд суддів України).

4.19.    Після доповіді, співдоповіді та висловлення думки запрошеними особами головуючий надає слово для обговорення доповіді (співдоповіді) суддям, які бажають виступити (записалися для виступу).

Суддя вправі виступати і вносити пропозиції по суті кожного з обговорюваних питань.

Суддя має право на повторний виступ з одного й того ж питання після виступу з цього питання усіх суддів та інших запрошених осіб.

Суддя не повинен виступати без дозволу головуючого, під час виступу не повинен відхилятися від обговорюваного питання та має дотримуватися регламенту виступів, встановленого зборами. Обговорення доповіді з питання порядку денного припиняється після виступу всіх бажаючих або за пропозицією головуючого на зборах чи за пропозицією суддів. У разі необхідності рішення про припинення обговорення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа суддів, присутніх на зборах.

4.20.    Після припинення обговорення питання порядку денного головуючий на зборах ставить на голосування рішення зборів з цього питання. Рішення зборів приймаються за всіма питаннями порядку денного.

4.21.    Перед проведенням голосування головуючий на зборах оголошує чітке формулювання кожного із питань, поставлених на голосування.  Після обговорення проект рішення ставиться на голосування для прийняття його в цілому чи окремо кожен його пункт.

У разі необхідності доопрацювання проекту рішення воно може бути прийнято за основу.

  Після прийняття проекту рішення за основу судді мають право внести до нього поправки та доповнення. Кожну з пропозицій головуючий ставить на голосування в черговості їх надходження. Після обговорення поправок та доповнень проект рішення ставиться на голосування для прийняття в цілому.

4.22.    У голосуванні беруть участь лише судді Північно-західного апеляційного господарського суду, які присутні на зборах.  Голосування є особистим. Кожний суддя має один голос. Голосування від імені судді за дорученням (довіреністю) або одних суддів за інших не допускається.

4.23.    Рішення зборів приймають більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, якщо інше не передбачено законодавством.

Якщо за прийняття рішення не проголосувало більше половини суддів, присутніх на зборах, рішення вважається неприйнятим.

 При рівності голосів "за" і "проти" рішення також вважається не прийнятим.

4.24     У разі необхідності доопрацювання питання, що обговорювалося на зборах, збори суддів можуть відкласти прийняття рішення з цього питання, оголосити у зборах суддів перерву.

4.25.    У разі встановлення під час роботи зборів відсутності кворуму, головуючий на зборах оголошує перерву в роботі зборів та час, дату їх продовження.

 Якщо дату продовження роботи зборів головуючим на зборах не оголошено або її з якихось причин визначити неможливо, наступну дату скликання зборів визначає голова суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду)

4.26     Для підготовки проектів рішень зборів з питань порядку денного, аналізу зауважень та пропозицій суддів щодо проекту рішення та відпрацювання остаточної редакції рішення зборами суддів може бути обрана редакційна комісія.

 Редакційна комісія обирається у складі не менше трьох суддів.  Редакційна комісія обирає зі свого складу більшістю голосів голову та секретаря.

 Рішення редакційної комісії приймаються більшістю голосів від кількості її членів та оформлюються протоколом, який підписується всіма членами комісії.

4.27     Рішення приймаються за результатами відкритого або таємного голосування.

 Рішення щодо обрання на адміністративні посади або звільнення з цих посад, а також про обрання делегатів на з’їзд суддів України приймаються лише таємним голосуванням.

 За рішенням зборів таємне голосування може проводитися і з інших питань. Рішення про таємне голосування в цьому випадку приймається більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, шляхом відкритого голосування.

Решта рішень приймаються зборами суддів шляхом відкритого голосування.

4.28.    При відкритому голосуванні суддя визначає свою позицію шляхом підняття руки "за", "проти" чи "утримався". Підрахунок голосів здійснює секретар зборів.

 Якщо збори суддів проводяться у закритому режимі, прийняття рішення шляхом відкритого голосування проводиться у відсутності осіб, запрошених на збори суддів.

4.29.    Таємне голосування здійснюється бюлетенями для таємного голосування.

 У бюлетені для таємного голосування зазначаються: мета, дата та місце проведення голосування, пропозиції, за якими здійснюється голосування.

4.30.    Для організації і проведення таємного голосування зборами суддів обирається лічильна комісія. 

Лічильна комісія обирається у складі не менше трьох суддів, при цьому до складу лічильної комісії включаються судді від кожної судової палати.

 Суддя, кандидатуру якого висунуто до складу лічильної комісії, вправі заявити самовідвід.

 Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа суддів, присутніх на зборах.

 До складу лічильної комісії не можуть бути обрані головуючий на зборах та секретар зборів.

4.31.    Лічильна комісія:

- роз’яснює порядок таємного голосування відповідно до питань порядку денного;

- розробляє та виносить на затвердження зборів форму бюлетеня для таємного голосування, форму протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування, якщо такі не є додатком до Положення про збори суддів Північно-західного апеляційного господарського суду; форма бюлетеня для таємного голосування та форма протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування затверджуються зборами суддів шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах; голові лічильної комісії передається рішення зборів, у якому зазначається затверджена форма бюлетеня для таємного голосування та форма протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування;

- забезпечує виготовлення бюлетенів для таємного голосування за формою, затвердженою зборами суддів, завіряє їх своїми підписами;

- забезпечує отримання суддями бюлетенів;

- забезпечує і контролює умови для вільного волевиявлення і збереження таємниці голосування (у кабіну (окреме приміщення), де воно проводиться, ніхто інший, крім особи, яка голосує, не допускається); 

- перевіряє дійсність бюлетенів;

- здійснює підрахунок голосів;

- складає протокол про результати таємного голосування за формою, затвердженою зборами суддів.

  Лічильна комісія обирає зі свого складу відкритим голосуванням більшістю голосів голову та секретаря, про що складає відповідний протокол.

 Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від кількості її членів та оформлюються протоколом.

 Протоколи засідання лічильної комісії підписуються всім складом комісії. Член лічильної комісії, який не погоджується з її рішенням, може висловити окрему думку, яка долучається до протоколу комісії, і підписує протокол.

Протоколи засідання лічильної комісії разом з бюлетенями для таємного голосування (в тому числі погашеними, визнаними недійсними) головою лічильної комісії передаються за відповідним актом секретарю зборів та додаються до протоколу зборів.

4.32.    Бюлетені для таємного голосування виготовляються за кількістю суддів, які працюють у Північно-західному апеляційному господарському суді.

 Бюлетені підписуються головою, секретарем та членами лічильної комісії та засвідчуються гербовою печаткою суду. Засвідчення підписів голови, секретаря та членів лічильної комісії на бюлетенях для таємного голосування гербовою печаткою суду покладається на керівника апарату суду або уповноважену ним особу.

Бюлетені до отримання їх суддями не повинні мати будь-яких не властивих їм позначок.

4.33.    Кожному судді, який присутній на зборах, членами лічильної комісії видається один бюлетень для таємного голосування з відповідного питання порядку денного, за яким здійснюється голосування.

Суддя отримує бюлетень лише особисто.

Одержання кожного бюлетеня суддею засвідчується власноручним підписом у відповідному списку (додатки 7, 8).

Повторна видача бюлетенів, в тому числі в разі їх зіпсування суддею, не допускається.

 Бюлетені, що залишилися не розданими, погашаються лічильною комісією написом: "ПОГАШЕНО".

4.34.    Час, місце таємного голосування, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією і оголошується головуючим на зборах. 

Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, надає для огляду суддям скриньку для голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємниці голосування.

Скринька для таємного голосування перед його проведенням опечатується головою лічильної комісії в присутності всіх членів цієї комісії та під час голосування знаходиться у місці, що є доступним для огляду всіма учасниками зборів.

4.35.    Таємне голосування проводиться кожним суддею окремо в кабіні для таємного голосування.

 Заповнюючи бюлетень для таємного голосування, суддя проставляє позначку "+" або "V", що засвідчує його волевиявлення з питання, за яким проводиться таємне голосування.

Проставляння інших позначок не допускається. Заповнення бюлетеня здійснюється кульковою або чорнильною ручкою.

 Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку для таємного голосування.

4.36.    По закінченню голосування голова лічильної комісії в присутності членів лічильної комісії та учасників зборів у приміщенні, де відбуваються збори та знаходилася скринька для таємного голосування, перевіряє цілісність скриньки для голосування, розпечатує її, перевіряє дійсність бюлетенів, які знаходилися у скриньці для голосування та здійснює підрахунок голосів.

4.37.    Недійсними вважаються бюлетені:

- не затвердженого зразка;

- зіпсовані, а також ті, що мають інші позначки ніж "+" або "V";

 - бюлетені, які не містять підписи голови, секретаря, членів лічильної комісії та/або відбиток гербової печатки суду;

 - бюлетені, зі змісту яких неможливо однозначно встановити результат голосування (відсутні будь-які позначки щодо результату голосування; проставлено позначок щодо результату голосування у кількості більше, ніж має бути, тощо);

 - бюлетені, до яких додатково вписані прізвища кандидатів, рішення щодо яких про включення до бюлетеня для таємного голосування зборами не приймалося.

Рішення про визнання бюлетеня для таємного голосування недійсним приймається лічильною комісією в порядку, визначеному пунктом 4.31. цього Положення (більшістю голосів від кількості її членів). 

Якщо в скриньці (скриньках) для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно із списком одержання бюлетенів, всі бюлетені вважаються недійсними, і за рішенням лічильної комісії, затвердженим зборами, проводиться повторне голосування.

4.38.    Після підрахунку голосів лічильна комісія складає за формою, затвердженою зборами суддів, протокол про результати таємного голосування, який підписується головою, секретарем та всіма членами лічильної комісії.

 Протокол має містити відомості про кількість виготовлених бюлетенів, кількість отриманих бюлетенів, кількість погашених бюлетенів, кількість бюлетенів, що знаходилися в скриньці для голосування після її розпечатування; кількість дійсних бюлетенів, кількість бюлетенів, які визнані недійсними, кількість голосів "за", відданих за рішення, з якого проводилося таємне голосування. Протокол засідання лічильної комісії про результати таємного голосування лічильною комісією складається з кожного питання порядку денного, за яким проводилось таємне голосування.

 Протокол засідання лічильної комісії про результати таємного голосування та окремі думки членів лічильної комісії оголошуються головою лічильної комісії на зборах суддів у день проведення голосування одразу після закінчення підрахунку голосів.

Протокол затверджується зборами суддів шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, які присутні на зборах, повністю або частково, якщо інший порядок не передбачений діючим законодавством України.

 За результатами таємного голосування збори суддів відкритим голосуванням приймають відповідне рішення.

 За результатами голосування збори можуть прийняти рішення про повторне голосування, про нове голосування (нові вибори).

4.39.    Повторне таємне голосування проводиться у випадку якщо:

- всі бюлетені для таємного голосування визнані недійсними (пункт 4.37 цього Положення) або якщо - жодний із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, або якщо - кандидати набрали однакову необхідну кількість голосів, яка не дозволяє встановити їх першість та прийняти рішення про їх обрання, або якщо - кандидати у кількості, яка підлягає обранню, не набрали необхідної кількості голосів.

У разі проведення повторного голосування внаслідок визнання всіх бюлетенів недійсними, в бюлетень для повторного голосування включаються всі кандидати, що вже були включені. В решті випадків повторне голосування відбувається серед кандидатів, які набрали більшість голосів серед інших, кількістю, що не більше, ніж у 2 рази перевищує кількість кандидатів, що підлягають обранню.

 Якщо один із кандидатів одержав більшу кількість голосів, але не одержав необхідної кількості, а наступні за ним два і більше кандидатів на ту саму посаду отримали однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться щодо всіх цих кандидатів.

 Якщо два і більше кандидатів набрали однакову найбільшу кількість голосів для обрання їх на одну і ту саму посаду, проводиться повторне голосування щодо цих кандидатів.

У разі, якщо кандидат, щодо якого проводиться повторне голосування, зняв свою кандидатуру, до бюлетеня включається наступний за кількістю одержаних голосів під час першого голосування кандидат.

4.40.    За наявності обставин, визначених в абзаці першому пункту 4.39  Положення, після оголошення результатів повторного голосування за рішенням зборів проводиться нове голосування.

Нове голосування - голосування з того самого питання, з якого вже відбулось повторне голосування, але з певних причин за його результатами не було прийнято остаточне рішення про обрання кандидатів на відповідні посади.

Перед проведенням нового голосування проводиться висування нових кандидатів. Особи, які були включені до бюлетеня для таємного голосування при першому та повторному голосуванні, можуть бути включені до бюлетеня для таємного голосування при новому голосуванні.

4.41.    У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку таємного голосування голова лічильної комісії доповідає про це зборам, які приймають рішення щодо розслідування факту порушення та наслідків порушення порядку таємного голосування.

4.42.    Матеріали таємного голосування (протоколи лічильної комісії, в тому числі протоколи про результати таємного голосування, бюлетені для таємного голосування, в тому числі погашені, визнані недійсними), опечатуються лічильною комісією та передаються головою лічильної комісії за відповідним актом секретарю зборів і долучаються ним до протоколу зборів суддів.

4.43.    Прийняте за наслідками голосування рішення зборів підписується головуючим на зборах та секретарем зборів.

Підготовка текстових рішень зборів суддів за кожним прийнятим зборами суддів рішенням не є обов’язковою.

Рішення зборів набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інше не зазначено в рішенні, та є обов’язковими для суддів та працівників апарату суду.

 Рішення зборів видається на вимогу судді Північно-західного апеляційного господарського суду.

Рішення зборів суддів може бути оскаржене до суду в загальному порядку.

4.44.    Після обговорення питань порядку денного, прийняття відповідних рішень з питань порядку денного, головуючий оголошує роботу зборів закінченою.

4.45.    Прийняті рішення у необхідних випадках доводяться до відома осіб, запрошених на збори суддів або направляються відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування та посадовим особам, а також, за рішенням зборів, доводяться до відома засобів масової інформації.

4.46.    На зборах суддів секретарем зборів ведеться протокол, в якому письмово фіксується перебіг засідання. Одночасно може здійснюватися фіксування зборів технічними засобами.

 Протокол зборів складається у письмовій формі та має містити: назву зборів, дату і місце їх проведення; відомості про кількість суддів цього суду на день проведення зборів; відомості про кількість суддів, які присутні на зборах; відомості про розгляд організаційних питань (відкриття засідання, наявність кворуму, обрання головуючого на зборах та секретаря зборів, затвердження порядку денного, затвердження регламенту виступів тощо); зазначення доповідача з кожного питання, суть питання, стислий перебіг обговорення, а також результати голосування та прийняте рішення. За необхідності підтвердження результатів голосування з питань, що внесені до порядку денного та за якими зборами прийняте рішення, секретарем зборів суддів можуть готуватися витяги з протоколу зборів та рішення зборів суддів. 

Протокол зборів складається в повному обсязі в п’ятиденний термін з дня проведення зборів, і підписується головуючим на зборах та секретарем зборів. До нього додається відповідний носій інформації з даними фіксування зборів технічними засобами.

Протокол зборів та додані до нього матеріали зборів секретарем зборів передаються до архіву суду та зберігаються в архіві суду постійно.

4.47.    Виконання рішень зборів суддів за дорученням зборів покладається на голову Північно-західного апеляційного господарського суду, його заступника або особу, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду.

           

  1. Порядок обрання суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад

5.1. Згідно з частиною першою статті 20 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" адміністративними посадами в суді є посади голови суду та заступника голови суду.

Голова Північно-західного апеляційного господарського суду, його заступник, обираються на посади зборами суддів Північно-західного апеляційного господарського суду із числа суддів Північно-західного апеляційного господарського суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів, які працюють у суді.

5.2. Збори з обрання суддів на адміністративні посади проводяться не пізніше одного місяця з дня закінчення повноважень голови суду, його заступника чи відкриття вакансії адміністративної посади з інших підстав.

Якщо на час розгляду зборами питання про обрання на адміністративні посади закінчилися повноваження і голови суду, і заступника голови суду, то в порядку передбаченому цим Положенням за рішенням зборів суддів, яке приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа суддів, присутніх на зборах, спочатку обирається голова суду, а після його обрання – заступник голови суду або обрання на всі адміністративні посади може проходити одночасно.

5.3. Голова Північно-західного апеляційного господарського суду, його заступник, обираються, при вільному висуненні кандидатур.

Кандидати на посади голови Північно-західного апеляційного господарського суду, його заступника пропонуються суддями Північно-західного апеляційного господарського суду усно на зборах суддів, або письмово в порядку підготовки зборів, або шляхом самовисування.

Кількість кандидатів на кожну з вакантних посад не обмежується.

Кандидатом на адміністративну посаду може бути лише суддя Північно-західного апеляційного господарського суду, строк повноважень якого в установленому законом порядку на час проведення зборів не закінчився.

5.4. У разі, якщо запропонована кандидатура не присутня на зборах, суддя, який запропонував кандидата, має дати характеристику цього кандидата та надати зборам його письмову згоду на обрання на відповідну адміністративну посаду.

5.5. Всі кандидати обговорюються на зборах персонально.

Обговорення кандидатів за рішенням зборів суддів, яке приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа суддів, присутніх на зборах, здійснюється або за списком, складеним в алфавітному порядку, або в порядку надходження запропонованих кандидатур.

Кандидат має право:

- заявити самовідвід, який приймається зборами без голосування. У цьому разі обговорення кандидатури не відбувається або припиняється;

- надати повідомлення про себе;

- надати відповідь на поставлені до нього запитання.

В обговоренні кандидатів беруть участь лише судді Північно-західного апеляційного господарського суду.

Кожен суддя має право висловити свою думку щодо висунутих кандидатів, має право поставити кандидатам запитання.

Рішення щодо припинення обговорення тієї чи іншої кандидатури приймається зборами суддів шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах.

5.6. Після обговорення запропонованих кандидатів збори відкритим голосуванням більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, приймають рішення про включення цих кандидатів до списку кандидатів для обрання на відповідну адміністративну посаду, які підлягають включенню до бюлетеня для таємного голосування.

До списку кандидатів на посади голови Північно-західного апеляційного господарського суду, його заступника вносяться лише ті судді, які надали свою згоду балотуватися на відповідну посаду.

Список кандидатів на відповідну адміністративну посаду (додаток 1) затверджується рішенням зборів шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах та передається голові лічильної комісії для виготовлення бюлетенів для таємного голосування.

Висування головуючого зборів та/або секретаря зборів в якості кандидатів на відповідну адміністративну посаду не є підставою для переобрання головуючого зборів та/або секретаря зборів.

5.7. Таємне голосування з обрання суддів на адміністративні посади здійснюється у порядку, встановленому пунктами 4.29-4.42 цього Положення, з урахуванням особливостей, встановлених розділом 5 цього Положення.

5.8. У бюлетені для таємного голосування для обрання на адміністративні посади зазначаються:

- дата та місце проведення голосування;

- назва адміністративної посади, на яку обирається суддя;

- прізвище, ім’я та по батькові кожного кандидата на адміністративну посаду в алфавітному порядку.

Нумерація напроти кандидатів не допускається.

У разі проведення повторного або нового голосування про це також має бути зазначено в бюлетені. Бюлетені підписуються головою, секретарем та членами лічильної комісії та засвідчуються гербовою печаткою суду.

Форма бюлетеня для таємного голосування для обрання на адміністративні посади затверджується зборами суддів при прийнятті Положення про збори суддів, як додаток до такого Положення (додатки 3, 5).

5.9. До складу лічильної комісії для організації і проведення таємного голосування з обрання суддів на адміністративні посади не можуть входити судді, які є кандидатами на адміністративні посади, а також головуючий на зборах та секретар зборів.

5.10. Бюлетені для таємного голосування з обрання на кожну адміністративну посаду виготовляються за кількістю суддів, які працюють у Північно-західному апеляційному господарському суді.

5.11. Кожному судді, який присутній на зборах, членами лічильної комісії видається один бюлетень для таємного голосування з обрання на кожну адміністративну посаду.

5.12. Заповнюючи бюлетень, суддя проставляє позначку "+" або "V", що засвідчує його волевиявлення, у відповідному полі навпроти прізвища кандидата на відповідну посаду, якого він підтримує, або навпроти напису "Не підтримую жодного кандидата". Проставляння інших позначок не допускається.

5.13. При проведенні таємного голосування з обрання одночасно на декілька адміністративних посад протокол про результати таємного голосування складається щодо кожної адміністративної посади окремо.

Протокол про результати таємного голосування має містити наступні дані:

- зазначення адміністративної посади, на яку обирається суддя;

- дату та місце проведення голосування;

- тур голосування;

- кількість виготовлених бюлетенів;

- кількість отриманих бюлетенів;

- кількість погашених бюлетенів;

- кількість бюлетенів, що знаходились в скриньці для голосування після її розпечатування;

- кількість дійсних бюлетенів;

- кількість бюлетенів, визнаних недійсними;

- прізвища, імена і по батькові кандидатів, які внесені в бюлетень для таємного голосування, та кількість голосів "за" відданих за кожного з кандидатів;

- кількість голосів суддів, які не підтримали жодного кандидата.

Форма протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування з обрання на адміністративну посаду затверджується зборами суддів при прийнятті Положення про збори суддів, як додаток до цього Положення (додаток 9).

5.14. Обраним на відповідну посаду вважається суддя, за якого проголосувала більшість від кількості суддів, які працюють у відповідному суді.

5.15. За результатами голосування збори суддів відкритим голосуванням більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, приймають одне з наступних рішень:

- оголошують обраним на відповідну посаду суддю, який отримав необхідну кількість голосів (більшість від кількості суддів суду), та зазначають строк його обрання;

- ухвалюють рішення про проведення повторного голосування.

У разі, якщо в бюлетень для таємного голосування з обрання на адміністративну посаду, було включено лише 2 кандидата і жодний з них не набрав необхідної кількості голосів, повторне голосування щодо цих же кандидатів не проводиться, у цьому випадку збори суддів приймають рішення про нове голосування. Перед проведенням нового голосування проводиться висування нових кандидатів. Особи, які були включеними до бюлетеня для таємного голосування при першому та повторному голосуванні, можуть бути включеними до бюлетеня для таємного голосування при новому голосуванні.

5.16. Повторне голосування здійснюється у порядку, передбаченому пунктом 4.39 цього Положення.

5.17. Якщо при повторному голосуванні жодного з кандидатів не обрано, збори суддів приймають рішення про нове голосування (нові вибори).

Перед проведенням нового голосування проводиться висування нових кандидатів. Особи, які були включеними до бюлетеня для таємного голосування при першому та повторному голосуванні, можуть бути включеними до бюлетеня для таємного голосування при новому голосуванні.

5.18. Рішення зборів про обрання суддів на адміністративні посади підписується головуючим на зборах та секретарем зборів, скріплюється гербовою печаткою суду. Копія рішення надсилається до Ради суддів України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України.

5.19. Голова Північно-західного апеляційного господарського суду, його заступник можуть бути достроково звільнені з посади за ініціативою не менш як однієї третьої від загальної кількості суддів Північно-західного апеляційного господарського суду шляхом таємного голосування не менш як двома третинами суддів, які працюють у суді.

У поданні цієї ініціативної групи суддів про дострокове звільнення судді з адміністративної посади має бути наведена конкретна причина дострокового звільнення.

Таємне голосування щодо дострокового звільнення з адміністративної посади здійснюється у порядку, встановленому пунктами 4.29-4.42 цього Положення, з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом Положення.

Затвердження форми бюлетеня для таємного голосування та форми протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування відбувається відповідно до пункту 4.29 цього Положення. Форма бюлетеня для таємного голосування про дострокове звільнення судді з адміністративної посади та форма протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування затверджуються зборами суддів при прийнятті Положення про збори суддів, як додатки до цього Положення. (додатки 11, 12).

У бюлетені для таємного голосування зазначаються:

- дата та місце проведення голосування;

- назва адміністративної посади, прізвище, ім’я та по батькові судді, щодо якого поставлено питання про дострокове звільнення з адміністративної посади;

- пропозиції, за якими здійснюється голосування: "за дострокове звільнення" та "проти дострокового звільнення".

Протокол про результати таємного голосування має містити наступні дані:

- зазначення адміністративної посади, прізвища, імені та по батькові судді, щодо якого поставлено питання про дострокове звільнення з адміністративної посади;

- дату та місце проведення голосування;

- кількість виготовлених бюлетенів;

- кількість отриманих бюлетенів;

- кількість погашених бюлетенів;

- кількість бюлетенів, що знаходились в скриньці для голосування після її розпечатування;

- кількість дійсних бюлетенів;

- кількість бюлетенів, визнаних недійсними;

- кількість голосів "за дострокове звільнення" з адміністративної посади;

- кількість голосів "проти дострокового звільнення" з адміністративної посади.

Лічильна комісія обирається відповідно до пункту 4.30 цього Положення. До складу лічильної комісії, крім головуючого на зборах та секретаря зборів, не може бути обрана також особа, щодо якої вирішується питання про дострокове звільнення з адміністративної посади.

За результатами таємного голосування збори суддів відкритим голосуванням більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, приймають одне з наступних рішень:

- оголошують голову Північно-західного апеляційного господарського суду, його заступника, достроково звільненими з адміністративної посади;

- оголошують голову Північно-західного апеляційного господарського суду, його заступника, залишеними на відповідній посаді.

Суддя вважається звільненим з адміністративної посади, якщо за це проголосувало не менш як дві третини голосів суддів цього суду.

Звільнення з адміністративної посади не позбавляє особу повноважень судді.

5.20. За пропозицією голови Північно-західного апеляційного господарського суду зборами суддів з числа суддів цього суду призначається секретар судової палати.

Секретар судової палати призначається на посаду строком на три роки.

Призначення на посаду секретаря судової палати здійснюється шляхом відкритого голосування, якщо зборами більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, не буде прийняте рішення про таємне голосування.

Призначеним на посаду секретаря відповідної судової палати вважається суддя, за якого подано більшість голосів суддів, присутніх на зборах.

 

  1. Обрання делегатів на з’їзд суддів України

6.1       Збори суддів Північно-західного апеляційного господарського суду обирають таємним голосуванням делегатів на з’їзд суддів України по одному делегату від двадцяти суддів, які працюють в суді.

6.2       Делегати на з’їзд суддів України обираються таємним голосуванням на альтернативній основі, при вільному висуненні кандидатур для обрання з числа суддів Північно-західного апеляційного господарського суду або суддів у відставці, незалежно від їх місця роботи до виходу у відставку.

Кандидати для обрання делегатами на з’їзд суддів України пропонуються суддями усно на зборах суддів, або письмово в порядку підготовки зборів, або шляхом самовисування.

Кількість кандидатів не обмежується.

Делегатами на з’їзд суддів України не можуть бути обрані судді, які займають адміністративні посади в суді, судді, які є членами Вищої ради правосуддя або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

6.3.      У разі, якщо запропонований кандидат не присутній на зборах, суддя, який його запропонував, має дати характеристику цього кандидата та надати зборам його письмову згоду на обрання делегатом на з’їзд суддів України.

6.4.      Всі кандидати обговорюються на зборах персонально.

Обговорення кандидатів за рішенням зборів суддів, яке приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа суддів, присутніх на зборах, здійснюється або за списком, складеним в алфавітному порядку, або в порядку надходження запропонованих кандидатів.

Кандидат має право:

- заявити самовідвід, який приймається зборами без голосування. У цьому разі обговорення кандидата не відбувається або припиняється;

- надати повідомлення про себе;

- надати відповідь на поставлені до нього запитання.

В обговоренні кандидатів беруть участь лише судді Північно-західного апеляційного господарського суду.

Кожен суддя має право висловити свою думку щодо висунутих кандидатів, має право поставити кандидатам запитання.

Рішення щодо припинення обговорення тієї чи іншої кандидатури приймається зборами суддів шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах.

6.5.      Після обговорення запропонованих кандидатів збори відкритим голосуванням більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, приймають рішення про включення кандидатів до списку кандидатів для обрання делегатом на з’їзд суддів України, які підлягають включенню до бюлетеня для таємного голосування (додаток 2).

До списку кандидатів для обрання делегатом на з’їзд суддів України включаються лише судді (судді у відставці), які надали свою усну або письмову згоду балотуватися делегатом на з’їзд суддів України.

6.6.      Таємне голосування проводиться у порядку, встановленому пунктами 4.29 - 4.42 цього Положення з урахуванням особливостей, встановлених розділом 6 цього Положення.

6.7.      До складу лічильної комісії для визначення результатів таємного голосування з обрання делегатів на з’їзд суддів України обираються судді, які не є кандидатами для обрання делегатами на з’їзд, а також не є головуючим на зборах та секретарем зборів

6.8       Таємне голосування з обрання делегатів на з’їзд суддів України проводиться одним бюлетенем.

У бюлетені для таємного голосування для обрання делегатом на з’їзд суддів України зазначаються:

- дата та місце проведення голосування;

- прізвище, ім’я та по батькові кандидатів в алфавітному порядку.

Нумерація напроти кандидатів не допускається.

У разі проведення повторного або нового голосування про це також має бути зазначено в бюлетені.

6.9. Форма бюлетеня для таємного голосування для обрання делегатом на з’їзд суддів України затверджується зборами суддів при прийнятті Положення про збори суддів, як додаток до цього Положення (додатки 4, 6).

6.10.    Заповнюючи бюлетень, суддя проставляє позначки "+" або "V", що засвідчує його волевиявлення, у відповідному полі навпроти прізвищ кандидатів, за яких він голосує, або навпроти напису "Не підтримую жодного кандидата". Проставляння інших позначок не допускається. Суддя, що голосує, залишає в бюлетені позначок щодо результату голосування не більше, ніж кількість делегатів, що підлягає обранню від цього суду.

6.11.    Протокол про результати таємного голосування з обрання делегатів на з’їзд суддів України має містити наступні дані:

- дату та місце проведення голосування;

- тур голосування;

- кількість виготовлених бюлетенів;

- кількість отриманих бюлетенів;

- кількість погашених бюлетенів;

- кількість бюлетенів, що знаходились в скриньці для голосування після її розпечатування;

- кількість дійсних бюлетенів;

- кількість бюлетенів, визнаних недійсними;

- прізвища, імена і по батькові кандидатів, які внесені в бюлетені, та кількість голосів "за" отримана кожним з кандидатів.

Форма протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування затверджується зборами суддів при прийнятті Положення про збори суддів, як додаток до цього Положення (додаток 10).

6.12.    Обраними вважаються кандидати у кількості, визначеній для обрання, які за результатами таємного голосування набрали більшість голосів від числа суддів, присутніх на зборах.

Якщо голосування проводиться щодо кандидатів, число яких перевищує передбачену законом кількість, обраними вважаються кандидати, які набрали більше голосів, щодо інших кандидатів, які набрали більшість голосів від числа суддів, присутніх на зборах.

Рішення зборів про обрання делегатів на з’їзд суддів України приймається у порядку, визначеному розділом 4 цього Положення, на підставі затвердженого протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування.

За результатами таємного голосування збори суддів відкритим голосуванням приймають одне з наступних рішень:

- оголошують обраними делегатами на з’їзд суддів України у кількості визначеній законом суддів, які отримали необхідну більшість голосів;

- ухвалюють про проведення повторного голосування.

Повторне голосування здійснюється у порядку, встановленому пунктом 4.39 цього Положення.

За наявності обставин, визначених в абзаці першому пункту 4.39. цього Положення, після оголошення результатів повторного голосування за рішенням зборів проводиться нове голосування (нові вибори).

Перед проведенням нового голосування проводиться висування нових кандидатів. Особи, які були включеними до бюлетеня для таємного голосування при першому та повторному голосуванні, можуть бути включеними до бюлетеня для таємного голосування при новому голосуванні.

Копія рішення зборів про обрання суддів делегатами на з’їзд суддів України надсилається до Ради суддів України.

           

  1. Окремі особливості проведення зборів суддів

7.1. Проведення зборів суддів допускається у режимі відеоконференції або з використанням технічних засобів, що забезпечують можливість виступу судді з питань порядку денного та його волевиявлення.

У випадку участі судді у зборах в режимі відеоконференції, про це уповноваженою особою робиться відмітка в реєстраційному списку або зазначається в протоколі зборів.

Судді, які беруть участь в зборах суддів в режимі відеоконференції, мають право брати участь у прийнятті рішень, що ухвалюються лише шляхом відкритого голосування.

7.2 Проведення зборів суддів за участю одного судді з метою обрання на адміністративну посаду не допускається.

 

  1. Прикінцеві положення та перехідні положення

8.1. Положення про збори суддів затверджується відкритим голосуванням більшістю голосів суддів, присутніх на зборах.

Положення набирає чинності з дня його затвердження рішенням зборів.

8.2. Зміни і доповнення до Положення про збори суддів вносяться зборами за поданням голови суду або судді Північно-західного апеляційного господарського суду шляхом відкритого голосування в порядку, встановленому розділами 3, 4 цього Положення.

Усі необхідні документи та проект рішення зборів готуються ініціатором внесення змін та доповнень.

Рішення про внесення змін та доповнень до Положення про збори суддів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість суддів, присутніх на зборах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Положення про збори суддів

ЗАТВЕРДЖЕНО  

зборами суддів

Північно-західного апеляційного господарського суду

 

від «____»_______202_ року

 

С П И С О К

 кандидатів з обрання на адміністративну посаду 

______________________________________________________________________________

назва посади (голови, заступника голови)

 

судді Північно-західного апеляційного господарського суду,

які підлягають включенню до бюлетеня для таємного голосування

 

1._______________________________________________________________

2._______________________________________________________________

3._______________________________________________________________

4._______________________________________________________________

 

 

Головуючий  на зборах    _______________ (підпис) ______________________ (прізвище, ініціали)

 

 

Секретар  зборів               ________________(підпис) _______________________ (прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Положення про збори суддів  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

зборами суддів

Північно-західного апеляційного господарського суду

 

від «____»_______202_ року

 

С П И С О К

кандидатів з обрання делегатів на ____________з’їзд суддів України

 

судді Північно-західного апеляційного господарського суду,

які підлягають включенню до бюлетеня для таємного голосування

 

1._______________________________________________________________

2._______________________________________________________________

3._______________________________________________________________

4._______________________________________________________________

 

 

Головуючий  на зборах    _________________ (підпис) ____________________  (прізвище, ініціали)

 

 

Секретар  зборів               _________________ (підпис) _______________________ (прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до Положення про збори суддів  

Північно-західний апеляційний господарський суд

                                                      

Б Ю Л Е Т Е Н Ь

Д Л Я     Т А Є М Н О Г О    Г О Л О С У В А Н Н Я

з обрання на адміністративну посаду

______________________________________________

назва посади (голови, заступника голови)

 

«___» _________________ 202_ року                                                                                м. Рівне

 

                                                                                                            

£  ____ ____________________________

                             Прізвище, ім’я та по батькові кандидата 

£  _________________________________

           Прізвище, ім’я та по батькові кандидата    

£  _________________________________

           Прізвище, ім’я та по батькові кандидата 

£  Не підтримую жодного кандидата

 

            Нагадування: У бюлетені має бути залишена позначка ««+» або «V» навпроти прізвища лише щодо одного кандидата, якого Ви підтримуєте, або навпроти позначки «Не підтримую жодного кандидата».

 

Голова лічильної комісії      ____________________          ________________________

                                                             підпис                                                        прізвище, ініціали

 

Секретар лічильної комісії  ____________________          ________________________

                                                             підпис                                          прізвище, ініціали

 

Члени лічильної комісії       ____________________          ________________________

                                                             підпис                                                        прізвище, ініціали

 

М.П.                                          ____________________          ________________________

                                                             підпис                                                        прізвище, ініціали

 

                                                   ____________________          ________________________

                                                             підпис                                           прізвище, ініціали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 до Положення про збори суддів  

 

                                                   

Північно-західний апеляційний господарський суд

                                                      

Б Ю Л Е Т Е Н Ь

                                     Д Л Я     Т А Є М Н О Г О    Г О Л О С У В А Н Н Я

з обрання делегатів на _______________ з’їзд суддів України

 

 

 «_____» __________ 202_ року                                                                                            м. Рівне

                                                                                                            

£  ____ ____________________________

                             Прізвище, ім’я та по батькові кандидата 

£  _________________________________

           Прізвище, ім’я та по батькові кандидата    

£  _________________________________

           Прізвище, ім’я та по батькові кандидата 

£  Не підтримую жодного кандидата

 

 

            Нагадування: В бюлетені має бути залишена позначка ««+» або «V» навпроти прізвища кандидата, якого Ви підтримуєте, або навпроти позначки  «Не підтримую жодного кандидата».

 

Голова лічильної комісії      ____________________          ________________________

                                                             підпис                                                        прізвище, ініціали

 

Секретар лічильної комісії  ____________________          ________________________

                                                             підпис                                          прізвище, ініціали

 

Члени лічильної комісії       ____________________          ________________________

                                                             підпис                                                        прізвище, ініціали

 

М.П.                                          ____________________          ________________________

                                                             підпис                                                        прізвище, ініціали

 

                                                   ____________________          ________________________

                                                             підпис                                           прізвище, ініціали

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5 до Положення про збори суддів  

Північно-західний апеляційний господарський суд

                                                      

Б Ю Л Е Т Е Н Ь

Д Л Я    П О В Т О Р Н О Г О   Т А Є М Н О Г О    Г О Л О С У В А Н Н Я

з обрання на адміністративну посаду

______________________________________________

назва посади (голови, заступника голови)

 

«___» _________________ 202_ року                                                                                м. Рівне

 

                                                                                                            

£  ____ ____________________________

                             Прізвище, ім’я та по батькові кандидата 

£  _________________________________

           Прізвище, ім’я та по батькові кандидата    

£  _________________________________

           Прізвище, ім’я та по батькові кандидата 

£  Не підтримую жодного кандидата

 

            Нагадування: В бюлетені має бути залишена позначка ««+» або «V» навпроти прізвища лише щодо одного кандидата, якого Ви підтримуєте, або навпроти позначки «Не підтримую жодного кандидата».

 

Голова лічильної комісії      ____________________          ________________________

                                                             підпис                                                        прізвище, ініціали

 

Секретар лічильної комісії  ____________________          ________________________

                                                             підпис                                          прізвище, ініціали

 

Члени лічильної комісії       ____________________          ________________________

                                                             підпис                                                        прізвище, ініціали

 

М.П.                                          ____________________          ________________________

                                                             підпис                                                        прізвище, ініціали

 

                                                   ____________________          ________________________

                                                             підпис                                           прізвище, ініціали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6 до Положення про збори суддів  

 

                                                   

Північно-західний апеляційний господарський суд

                                                      

Б Ю Л Е Т Е Н Ь

Д Л Я     П О В Т О Р Н О Г О  Т А Є М Н О Г О    Г О Л О С У В А Н Н Я

з обрання делегатів на _______________ з’їзд суддів України

 

 

 «_____» __________ 202_ року                                                                                            м. Рівне

                                                                                                             

£  ____ ____________________________

                             Прізвище, ім’я та по батькові кандидата 

£  _________________________________

           Прізвище, ім’я та по батькові кандидата    

£  _________________________________

           Прізвище, ім’я та по батькові кандидата 

£  Не підтримую жодного кандидата

 

 

            Нагадування: В бюлетені має бути залишена позначка ««+» або «V» навпроти прізвища кандидата, якого Ви підтримуєте, або навпроти позначки  «Не підтримую жодного кандидата».

 

Голова лічильної комісії      ____________________          ________________________

                                                             підпис                                                        прізвище, ініціали

 

Секретар лічильної комісії  ____________________          ________________________

                                                             підпис                                          прізвище, ініціали

 

Члени лічильної комісії       ____________________          ________________________

                                                             підпис                                                        прізвище, ініціали

 

М.П.                                          ____________________          ________________________

                                                             підпис                                                        прізвище, ініціали

 

                                                   ____________________          ________________________

                                                             підпис                                           прізвище, ініціали

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7 до Положення про збори суддів  

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова лічильної комісії

 _____________________

 П.І.Б.

 _____________________

 (підпис)

 

С п и с о к

 суддів  для  отримання  бюлетенів  для  таємного  голосування 

з  обрання  на  адміністративну  посаду  _____________________________________________________________________

назва посади (голови, заступника голови)

 

 

Північно-західний апеляційний господарський суд

 

«____»__________202__ року                                                                                                        м. Рівне                                                                                   

 

№ п.п.

Прізвище, ім’я, по батькові судді

 

Підпис судді, що  отримав бюлетень

 

Підпис члена лічильної комісії, який видав бюлетень

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

                   

 

 

Список складено начальником відділу кадрової роботи та державної служби

 

«____» ______________ 202__ року          ___________         _______________________                

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8 до Положення про збори суддів  

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова лічильної комісії

 _____________________

 П.І.Б.

 _____________________

 (підпис)

 

С п и с о к

 суддів  для  отримання  бюлетенів  для  таємного  голосування 

з  обрання  делегата  _____________________________ на з’їзд суддів України

 

 

Північно-західний апеляційний господарський суд

 

«____»__________202__ року                                                                                                        м. Рівне                                                                                   

 

№ п.п.

Прізвище, ім’я, по батькові судді

 

Підпис судді, що  отримав бюлетень

 

Підпис члена лічильної комісії, який видав бюлетень

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

                   

 

 

Список складено начальником відділу кадрової роботи та державної служби

 

«____» ______________ 202__ року          ___________         _______________________      

 

 

 

 

 

 

 

                 

Додаток 9 до Положення про збори суддів

 

ПРОТОКОЛ № _____

засідання лічильної комісії про результати таємного голосування (повторного таємного голосування) з обрання на адміністративну посаду ___________________________________________________________________

назва посади (голови, заступника голови)

 

 

Північно-західний апеляційний господарський суд

 

«____»__________202__ року                                                                                                        м. Рівне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Кількість виготовлених бюлетенів

 

Кількість отриманих бюлетенів

 

Кількість погашених бюлетенів

 

Кількість бюлетенів, що знаходяться в скриньці для голосування після її розпечатування

 

Кількість дійсних бюлетенів

 

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними

 

Прізвища, імена і по батькові кандидатів, які внесені в бюлетень, та кількість голосів «за» отримана кожним з кандидатів

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 

 

Голова лічильної комісії      ____________________          ________________________

                                                             підпис                                                        прізвище, ініціали

 

Секретар лічильної комісії  ____________________          ________________________

                                                             підпис                                          прізвище, ініціали

 

Члени лічильної комісії       ____________________          ________________________

                                                             підпис                                                        прізвище, ініціали

 

М.П.                                          ____________________          ________________________

                                                             підпис                                                        прізвище, ініціали

 

                                                   ____________________          ________________________

                                                             підпис                                           прізвище, ініціали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 10 до Положення про збори суддів

 

ПРОТОКОЛ № _____

засідання лічильної комісії про результати таємного голосування (повторного таємного голосування) з обрання делегата_____________________________ на з’їзд суддів України

 

 

Північно-західний апеляційний господарський суд

 

«____»__________202__ року                                                                                                        м. Рівне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Кількість виготовлених бюлетенів

 

Кількість отриманих бюлетенів

 

Кількість погашених бюлетенів

 

Кількість бюлетенів, що знаходяться в скриньці для голосування після її розпечатування

 

Кількість дійсних бюлетенів

 

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними

 

Прізвища, імена і по батькові кандидатів, які внесені в бюлетень, та кількість голосів «за» отримана кожним з кандидатів

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 

 

Голова лічильної комісії      ____________________          ________________________

                                                             підпис                                                        прізвище, ініціали

 

Секретар лічильної комісії  ____________________          ________________________

                                                             підпис                                          прізвище, ініціали

 

Члени лічильної комісії       ____________________          ________________________

                                                             підпис                                                        прізвище, ініціали

 

М.П.                                          ____________________          ________________________

                                                             підпис                                                        прізвище, ініціали

 

                                                   ____________________          ________________________

                                                             підпис                                           прізвище, ініціали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 11 до Положення про збори суддів  

 

                                                   

Північно-західний апеляційний господарський суд

                                                      

 

Б Ю Л Е Т Е Н Ь

Д Л Я     Т А Є М Н О Г О    Г О Л О С У В А Н Н Я

 

щодо дострокового звільнення судді _________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові

 

з адміністративної посади

___________________________________________________________         

          зазначити необхідне(голови, заступника голови)

 

 

 «_____» __________ 202_ року                                                                                            м. Рівне

                      

                       

                                                              

£  за дострокове звільнення

£  проти дострокового звільнення

 

 

 

            Нагадування: В бюлетені має бути залишена позначка ««+» або «V» навпроти позиції, яку Ви підтримуєте.

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії      ____________________          ________________________

                                                             підпис                                                        прізвище, ініціали

 

Секретар лічильної комісії  ____________________          ________________________

                                                             підпис                                          прізвище, ініціали

 

Члени лічильної комісії       ____________________          ________________________

                                                             підпис                                                        прізвище, ініціали

 

М.П.                                          ____________________          ________________________

                                                             підпис                                                        прізвище, ініціали

 

                                                   ____________________          ________________________

                                                             підпис                                           прізвище, ініціали

 

 

 

 

Додаток 12 до Положення про збори суддів

 

ПРОТОКОЛ № _____

засідання лічильної комісії про результати таємного голосування про дострокове звільнення судді___________________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові

з адміністративної посади __________________________________________________________________________________

зазначити необхідне(голови, заступника голови)

 

 

Північно-західний апеляційний господарський суд

 

«____»__________202__ року                                                                                                        м. Рівне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Кількість виготовлених бюлетенів

 

Кількість отриманих бюлетенів

 

Кількість погашених бюлетенів

 

Кількість бюлетенів, що знаходяться в скриньці для голосування після її розпечатування

 

Кількість дійсних бюлетенів

 

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними

 

Прізвища, імена і по батькові кандидатів, які внесені в бюлетень, та кількість голосів «за» отримана кожним з кандидатів

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 

 

Голова лічильної комісії      ____________________          ________________________

                                                             підпис                                                        прізвище, ініціали

 

Секретар лічильної комісії  ____________________          ________________________

                                                             підпис                                          прізвище, ініціали

 

Члени лічильної комісії       ____________________          ________________________

                                                             підпис                                                        прізвище, ініціали

 

М.П.                                          ____________________          ________________________

                                                             підпис                                                        прізвище, ініціали

 

                                                   ____________________          ________________________

                                                             підпис                                           прізвище, ініціали

 

 

 

 

 

 ************************************************************ 

Для завантаження Положення та додатків до нього натисніть ТУТ .